Velia hyttegrend

Velkommen til Velia hyttegrend på Bortelid. Bortelid er Vest Agders største fjelldestinasjon med aktiviteter for hele familien året rundt. Med en nærhet til sørlandskysten og under 1,5 timer kjørevei fra Kristiansand har hyttedrømmen aldri vært nærmere.

Velia hyttegrend har en sentrumsnær og familievennlig beliggenhet med gåavstand til butikk og Vest Agders største skisenter med 6 heiser og 14 nedfarter. På Bortelid finner du ett tilbud for store og små alpinister enten de vil slappe av i varmestua, ta sine aller første turer på skibandet eller ta 360'er på brett i "park-anlegget"

Det omfattende langrennsløypenettet på Bortelid med totalt 120km preparerte løyper har egen trase bort til Velia slik at skiopplevelsen aldri har vært nærmere.

Velia hyttegrend består av 28 sentumsnære selveiertomter med priser fra kr 400 000,- Se oppdatert salgskart og priser lenger ned på denne siden.

 

Kontakt oss for mer info eller visning

Knut Repstad   90 61 08 34

Ruben Bortelid   91 10 74 53

Thomas Repstad   90 77 50 69

Jørn Moum   90 88 45 79

 
 

Priser Velia hyttegrend

Priser Velia hyttegrend Priser inkluderer påkoblingsavgift (ca 92 000,-) Oppmålingsgebyr (ca 22 000,-), dokumentavgift ol. kommer i tillegg

TOMT 25 1.200.000,-SOLGT

TOMT 26 1.200.000,-SOLGT

TOMT 27 1.200.000,-SOLGT

TOMT 28 800.000,- Særskilt regulert

TOMT 29 800.000,-

TOMT 30 1.100.000,- SOLGT

TOMT 31 2 x 500.000,- Kan deles og selges enkeltvis SOLGT

TOMT 32 2x500.000,- Kan deles og selges enkeltvis SOLGT

TOMT 33 2x500.000,- Kan deles og selges enkeltvis SOLGT

TOMT 34 2x400.000,- Kan deles og selges enkeltvis SOLGT

TOMT 35 2x400.000,- SOLGT

TOMT 36 750.000,- SOLGT

TOMT 37 750.000,- SOLGT

TOMT 38 750.000,-

TOMT 39 750.000,-

TOMT 40 2x600.000,- Kan deles og selges enkeltvis SOLGT

TOMT 41 A 500.000,- SOLGT

TOMT 41 B 760.000,- Pris inkludert komplett grunnarbeid SOLGT

TOMT 42 750.000,-

TOMT 43 750.000,-

TOMT 44 750.000,- SOLGT

TOMT 45 900.000,- Leveres planert SOLGT

TOMT 46 750.000,- SOLGT

TOMT 47 1.150.000,- Leveres planert

TOMT 48 1.350.000,- Leveres planert

TOMT 49 1.450.000,- Leveres planert SOLGT

TOMT 50 1.150.000,- Leveres planert

TOMT 51 1.250.000,- Leveres planert SOLGT

TOMT 52 1.250.000,-Leveres planert

forbehold om feil

Reguleringsbestemmelser

VELIA HYTTEOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN Nasjonal plan ID nr: __073

GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål (jf. plan- og bygningslovens § 12-5)

Disse bestemmelser gjelder for området som er vist med reguleringsgrense i plankartet.
Området kan i følge plan- og bygningsloven disponeres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg, pbl. § 12-5 nr. 1

Fritidsbebyggelse: frittliggende fritidsboliger. Fritidsbebyggelse: konsentrert fritidsbebyggelse. f_Skiløypetrase Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, pbl §12-5 nr. 2

p_v1-11 Kjøreveier.
Annen veggrunn. p_P1-4 Parkeringsplasser. Grønnstruktur, pbl §12-5 nr. 3. Grønnstruktur naturområde og Grønnstruktur lek/hoppbakke.

1.2 Hensikten med detaljreguleringsplanen Hensikten med detaljreguleringsplanen er å tilrettelegge for nye boenheter til fritidsformål samt etablere ny infrastruktur i området med vei, vann og avløp for ny- og gammel bebyggelse.

2.0 FELLES BESTEMMELSER Eiendomsgrensen for hyttene i området kan fravike fra vist tomteinndeling i plan.
Overvann fra planområdet må ikke føre til ulempe for nedenforliggende eiendommer/areal.

2.1 Rekkefølgekrav

 1. Før det gis igangsettingstillatelse for nye fritidshus skal det være etablert kjørevei og anlegg for kommunalt vann- og avløp fram til tomtegrense.
 2. Alle nye fritidshus skal være koblet til kommunalt vann- og avløpsanlegg før det kan gis brukstillatelse. Vann- og avløpsanlegg skal prosjekteres- og bygges i henhold til kommunens VA-norm.
 3. Bod er ikke vist i plankartet, og må byggesøkes på vanlig måte.
 4. Skiløypetrase samt hoppbakke øst for tomt E10 og E11 skal være ferdigstilt når det er gitt byggetillatelse for 1/3 av de nye hyttene i hyttefeltet.
 5. Før det kan gis tillatelse til helårsveg til tomt E22 og E23, må vegen tilfredsstille krav til landbruksveg klasse 3 og avkjørsel til fylkesveg godkjennes av Statens vegvesen.

2.2 Dokumentasjonskrav Ved søknad om byggetillatelse for fritidsbolig så skal det medfølge en illustrasjonsplan for opparbeidelse av uteområdet og plassering av garasje/bod for godkjenning.
Det tillates ikke utført vesentlig endring av tiltak enn det som er vist i illustrasjonsplanen for opparbeidelse av utomhusarealet.

2.3 Bruk
Konsentrert bebyggelse (tomtene 31-35 og 40-41), tillates seksjonert.

3.0 REGULERINGSFORMÅL 3.1 Generelt Eksisterende fritidsboliger er i plankartet benevnt med nr. E1-E24. Nye fritidsboliger er benevnt med nr.: 25-50. Innenfor planens avgrensing kan det nær eksisterende fritidsboliger i gammelt felt vest for vei 2, tillates 6 nye frittliggende fritidsboliger (25-30). Øst for vei 2 kan det tillates 15 nye frittliggende fritidsboliger (36-39 og 42-46) samt 7 fritidsboliger med to boenheter (31-35 og 40-41) markert med a og b.

3.2 Fritidsbebyggelse (1120)
3.2.1 Byggegrense, størrelse og grad av utnytting
Bortsett fra tomt 25 og tomt 28 som er regulert med særskilt byggegrense og kotehøyde så er bebyggelsens plassering regulert etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

Innenfor område med frittliggende fritidsbolig (Fbf) og område for konsentrert fritidsbebyggelse (Fbk) så kan område:

Fbf med frittliggende eksisterende fritidsbebyggelse for E1-E24 samt bebyggelse på tomtene 25-28, bebygges med fritidsbolig inntil 100 m2 BYA og bod på inntil 15 m2 BYA.
samt øvrig ny frittliggende fritidsbebyggelse, bebygges med fritidsbolig på inntil 120 m2 BYA og bod på inntil 15 m2 BYA.

Fbk med tomter for konsentrert fritidsbebyggelse bebygges med fritidsbolig på inntil 160 m2 BYA og bod på inntil 30 m2 BYA. Bebyggelse kan oppføres vertikaldelt eller hver for seg. Tomt/bolig kan fradeles/seksjoneres.

3.2.2 Mønehøyder, møneretning, særskilte tomtebestemmelser og takform

1.0 Tomtene E1-E24 med eksisterende fritidsboliger samt tomtene 26 og 27 for ny bebyggelse, kan ha mønehøyde på inntil 5,5 meter fra gjennomsnittlig terreng/ planert grunn.

 1. Tomt 25 kan ha mønehøyde inntil 5 meter fra topp grunnmur/såle på kote 581. Det kan for bebyggelsen på tomt 25 kreves særskilt prosjektering samt anleggelse av jordvoll mot hytte E24 for å redusere innsyn.
 2. Tomt 28 kan ha mønehøyde inntil 5 meter fra topp grunnmur/såle på kote 570. Tomt 28 skal ha møneretning som vist i plankart.
 3. Ny fritidsbebyggelse på tomtene 29-50 kan ha mønehøyde på inntil 7,5 meter fra gjennomsnittlig terreng/planert grunn.
 4. Takformen på hovedbygning skal være saltak med minimum takvinkel på 27 grader og maks takvinkel på 34 grader. Pulttak på tilbygg/bod skal harmoniseres med bebyggelsen ellers.
 5. Takdekke skal være mørkt og matt.

3.2.3 Plassering, utforming og terreng

1.0 Utføres sprenging så skal fylling eller skjæring ikke være høyere enn 1,5 meter uten at de tildekkes med jordmasser. Mur i terreng skal eventuelt oppføres i naturstein.

 1. Der det er nødvendig å heve terreng for: bebyggelse, tomt eller skitrase så kan fyllingsfoten tillates etablert i grønnstrukturområdet der forholdene ligger til rette for dette.
 2. Fundament for bygning i gammelt byggeområde kan være inntil 1 meter over terreng.
 3. Oppføring av gjerder tillates ikke med mindre de er godkjent etter søknad til kommunen.
 4. Bygg skal tilpasses- og underordne seg omgivende terreng og ikke bryte silhuett.
 5. Bygningskroppen skal i all vesentlighet bestå av tre og den skal ha mørk brun, sort eller grå farge.

3.3 Samferdsel og teknisk infrastruktur (2000)

Teknisk infrastruktur kan legges i kjøreveg mens trase for VA-anlegg som anlegges i grønnstrukturområdet, skal anlegges- og/eller opparbeides slik at aktivitet for ski, aking og lek ivaretas.

3.3.1 Veg 1-11 (2010)

Vei nr. 1, 2 og 3 skal bygges. Øvrige mindre veier kan etter bestemmelsene bygges som vist i plan med eventuelt avvik på inntil 2 meter etter vanlig søknad.

p_Vf private Veger felles skal anlegges i samsvar med bredder og kurvatur som for 1-3 landbruksveg i vegklasse 3. Veg i vegklasse 3 skal ha fast dekke og snuhammere og tilpasses kjøring for stor traktor med tilhenger/snøryddingsutstyr.

p_Vf private Veger felles, er mindre veger som kan anlegges med minimum 3 meter 4-11 kjørebane med tillegg for nødvendig skulder/skråningsutslag og grøft tilpasset stedlige forhold.

Hvilke veger som er ment for hvilke eiendommer, framgår av oversikten under.

Vei nr. Vei for adkomst til eiendom Merknader p_V1 Alle hytter i delfeltet. Krav til fast dekke. p_V2 Alle hytter i delfeltet. Krav til fast dekke. p_V3 Alle hytter i delfeltet. Krav til fast dekke. p_V4 Hytte nr. 24. Krav til fast dekke.
p_V5 Hytte nr. 21, 25, 26 og 27. Krav til fast dekke. p_V6 Hytte nr. 5 og 19. Krav til fast dekke. p_V7 Hytte nr. 4. Krav til fast dekke. p_V8 Hytte nr. 7, 8 og 29 Krav til fast dekke. p_V9 Hytte nr. 44, 45, 46. Krav til fast dekke. p_V10 Hytte nr. 10, 11 og 12. Krav til fast dekke. p_V11 Hytte nr. 22 og 23. Godkjent for biltrafikk på barmark. Dersom vegen skal bygges som helårsveg må vegen bygges etter krav til landbruksveg klasse 3. Søknad skal godkjennes av kommunen. Søknad om avkjørsel godkjennes av Statens vegvesen.

1.0 Veger skal bygges på skånsom måte, tilpasses omgivelsene og gjennomføres som fellestiltak der vei blir felles for 2 eller flere eiendommer.

 1. Sideareal til vei og skråningsutslag skal jordkles for etablering av stedegen vegetasjon.
 2. Terreng i frisiktsoner skal ikke være høyere enn tilstøtende vegbane, og vegetasjon eller andre tiltak skal ikke være høyere enn 0,5 meter i forhold til vegbane.
 3. Avkjørselssted markert med pil på plankartet kan fravikes dersom avkjørsel kan etableres på hensiktsmessig måte annet sted.
 4. Avkjørsel til tomt 27 kan skje direkte fra vei 1.
 5. Tomt 47 kan ha avkjørsel direkte fra Panoramaveien.

3.3.2 Parkeringsanlegg (2018)

1.0 Hver eiendom (med unntak for tomt 21) med egen vegadkomst, skal opparbeides med minst 2 bilparkeringsplasser.

 1. Areal p_P1-4 avsatt til privat parkering opparbeides etter behov. Eier av tomt E21 kan i p_P2 erverve rett til 2 p-plasser og eiere av tomtene E10-E12 kan hver erverve rett til 2 p-plasser i p_P3. For øvrig erverves bruksrett til parkering i p_P1-4 etter avtale.
 2. Det kan i område p_P1 og p_P3 etableres et område for miljøstasjon med innsamlingsbeholdere for avfall. Område for miljøstasjon vil da være felles for tilhørende boenheter/abonnenter i hyttefeltet.

3.4 Naturområde grønnstruktur (3001)

 1. Område til naturområde grønnstruktur kan skjøttes som skog tilpasset friluftsinteressene i området.
 2. Nødvendig adkomst for drift- og skjøtsel kan skje fra veier i hele området. Påført skade på veier, stier eller terreng, skal snarest rettes opp og senest innen påfølgende vekstsesong.
 3. Det kan i grønnstrukturområde anlegges nødvendig teknisk infrastruktur som: kabler og rør samt småbygg for trafo, sentraler og pumpestasjon etter kommunens godkjenning.
 4. Likeså kan det i samarbeid med grunneier etter godkjenning av kommunen, opparbeides gangstier og veger og tiltak for lek for felles bruk, herunder tilrettelegging for hoppbakke i sør i planområdet øst for tomtene E10-11.

Forbehold om feil Ta kontakt for orginale dokumenter og reguleringsplan