Bortelid - Fjellparadiset nær deg
 
 
 
løyningsknodden oversikt mot nord2red 1500x850.jpg
 

Løyningsknodden hyttefelt

Velkommen til Løyningsknodden hyttefelt på Bortelid.

Løyningsknodden ligger på en høyde rett sør for Bortelid sentrum på ca 625 moh. Med gangavstand til butikk og skisenter er dette unike tomter som er sentrumsnære samtidig som du har de beste solforholdene og panoramautsikt ut over Bortelid og fjellheimen rundt.

Oppkjørt langrennsløype gjennom feltet sikrer enkel tilgang til det omfattende løypenettet på Bortelid med 120km varierte løyper i hytteområdene og på høyfjellet.
Og med ett av sørlandets største skisenter med nedfarter, barneband og heiser i flere vanskelighetsgrader er det vinteraktiviteter nok for hele familien. 

Sommerstid er det lagt til rette for mange spennende aktiviteter på Bortelid. Tur- sykkel- og rulleskiløyper, turorientering, fiske, bading og merkede høyfjellsløyper er noe av det familien kan glede seg over.

 

Kontakt oss for mer info eller visning

Ruben Bortelid   91 10 74 53

Thomas Repstad   90 77 50 69

Alexander Skeibrok 95 24 80 49

 
Bortelid har 120km med langrensløyper med høy kvalitet for hele familien
 
 
DSC_4591-Edit.jpg
 

Priser Løyningsknodden hyttefelt

Priser Løyningsknodden hyttefelt

Prisene inkluderer kommunal påkoblingsavgift (92 000,-), kjørevei og stikk til vann og avløp inn til tomtegrensen. Oppmålingsgebyr (ca 22 000,-), dokumentavgift ol. kommer i tillegg

T1 til og med T12 og T32 og T33 blir tilrettelagt med vei og VA i 2017

 • T1 - 900 000,- 540m2 Festetomt Grovplanert
 • T2 - 900 000,- 643m2 Festetomt Grovplanert
 • T3 - 900 000,- 549m2 Festetomt Grovplanert SOLGT
 • T4 - 000 000,- 435m2 Festetomt Grovplanert SOLGT
 • T5 - 1 300 000,- 450m2 Frisolgt Grovplanert SOLGT
 • T6 - 1 300 000,- 398m2 Frisolgt Grovplanert SOLGT
 • T7 - 0 000 000,- 471m2 Festetomt Grovplanert SOLGT
 • T8 - 0 000 000,- 431m2 Festetomt Grovplanert SOLGT
 • T9 - 1 300 000,- 506m2 Frisolgt Grovplanert SOLGT
 • T10 - 1 300 000,- 542m2 Frisolgt Grovplanert
 • T11 - 800 000,- 607m2 Festetomt Grovplanert SOLGT
 • T12 - 750 000,- 580m2 Festetomt Grovplanert RESERVERT
 • T13A - 700 000,- 326m2 Festetomt Grovplanert
 • T13B - 700 000,- 340m2 Festetomt Grovplanert
 • T14A - 750 000,- 409m2 Festetomt Grovplanert
 • T14B - 750 000,- 464m2 Festetomt Grovplanert
 • T15 - 800 000,- 538m2 Festetomt Grovplanert
 • T16 - 900 000,- 566m2 Festetomt Grovplanert
 • T17 - 900 000,- 557m2 Festetomt Grovplanert SOLGT
 • T18 - 900 000,- 501m2 Frisolgt Råtomt
 • T19 - 1 050 000,- 500m2 Frisolgt Grovplanert
 • T20 - 1 300 000,- 323m2 Frisolgt Grovplanert RESERVERT
 • T21 - 1 400 000,- 380m2 Frisolgt Grovplanert RESERVERT
 • T22 - 1 400 000,- 380m2 Frisolgt Grovplanert RESERVERT
 • T23 - 1 400 000,- 404m2 Frisolgt Grovplanert RESERVERT
 • T24 - 1 400 000,- 478m2 Frisolgt Grovplanert
 • T25 - 1 200 000,- 605m2 Festetomt Grovplanert RESERVERT
 • T26 - 1 150 000,- 538m2 Festetomt Grovplanert
 • T27 - 1 150 000,- 425m2 Festetomt Grovplanert
 • T28 - 1 050 000,- 493m2 Festetomt Grovplanert
 • T29 - 1 050 000,- 470m2 Festetomt Grovplanert
 • T30 - 1 000 000,- 484m2 Festetomt Grovplanert SOLGT
 • T31 - 1 000 000,- 558m2 Festetomt Grovplanert
 • T32 - 750 000,- 628m2 Frisolgt Råtomt SOLGT
 • T33 - 950 000,- 514m2 Frisolgt Grovplanert

forbehold om skrivefeil

Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSBESTEMMELSER
Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt
Åseral kommune

Vedtatt i Teknisk utvalg den 22.04.2015 sak 15/15.

Pkt. 1; GENERELT

Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense.

Planområdet er inndelt i reguleringsområder med følgende formål, jfr. PBL § 12-5:

BEBYGGELSE OG ANLEGG;

 • Fritidsbebyggelse
 • Skiløypetrase

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

 • Veg
 • Annen veggrunn
 • Parkeringsplasser

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL

 • Friluftsformål

Pkt. 2; REKKEFØLGEKRAV

 • Skiløypa skal være ferdig opparbeida før det kan gis byggetillatelser til mer enn 10 hytter innenfor planområdet.

 • Vei V1 ned mot Stedjejuvet og vei V11, skal være utbedret/omlagt før det kan gis byggetillatelse på mer enn 25 tomter innenfor planområdet.

 • Alle nye hytter skal være tilkoblet veg, kommunalt vann- og avløpsanlegg før det kan gis brukstillatelse.

Pkt. 3; BEBYGGELSE OG ANLEGG

3.1 Fritidsbebyggelse

 • Innenfor områdene avsatt til fritidsbebyggelse kan det oppføres en hytte på hver tomt. Hyttene skal plasseres innenfor de på plankartet angitte tomtegrenser.

 • Maksimalt tillatt bebygd areal BYA for hver hytte er 110 m2.
  Det kan i tillegg opparbeides nødvendig parkeringsareal.

 • I tillegg til hovedhytta kan det på hver tomt bygges en frittliggende bod /anneks med bebygd areal BYA på inntil 15 m2 og maksimal mønehøyde på 3,8 meter.

 • Tillatt mønehøyde for hyttene er inntil 5,5 meter, og måles fra gjennomsnittlig planert terreng. Det er satt kotehøyder for gjennomsnittlig planert terreng for tomt T18 – kote 581, T19 – kote 584 og gnr.bnr. 9/7/123 – kote 582.

 • For tomtene T20, T21, T22, T23, T24, T25 og T26 er tillatt mønehøyde inntil 4,5 meter og måles fra gjennomsnittlig planert terreng.

 • Hyttene skal ha saltak med takvinkel mellom 25 og 35 grader. Tilbygg og bod/anneks skal ha samme takvinkel som hovedhytta.

 • Hyttene skal ha mørke-/ naturtilpassede farger. Det må benyttes ikke reflekterende materialer til alle deler av bygningene. Taktekket skal være matt og mørkt.

 • Hyttene skal plasseres på sammenhengende grunnmur/såle eller pilarer. Maksimal grunnmurshøyde / pilarhøyde må ikke overstige 1 meter for hytta – 1,5 meter for terrassen.

 • Kommunen kan godkjenne mindre justeringer av tomtegrensene, ved oppmåling/utbygging av tomtene. Oppmåling av grenser for eksisterende festetomter bør ta utgangspunkt i opprinnelige festekontrakter. Men reguleringsplanen med avsatte byggeområder og byggegrenser, styrer arealbruken for den enkelte tomt.

 • De nye hyttetomtene (har T foran tomtenummeret på plankartet) skal ha minst 2 parkeringsplasser, på egen tomt.

 • Før kommunen kan godkjenne fradeling av tomt T34 må det dokumenteres at tomteeier har kjøpt vegrett og betalt eventuelle fellesutgifter til fradelt tomt

3.2 Skiløypetrase

 • Skiløypetraseen skal tilrettelegges med nødvendig bredde, minimum 6 meter, for løypemaskin. Nødvendige grave- terrengarbeider kan utføres.

Pkt. 4; SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

4.1 Kjøreveg

 • Alle veiene skal opparbeides som vist på planen, og gir kjøreadkomst til de nye tomtene og en del av de gamle tomtene. Nødvendige fyllinger/skjæringer kan anlegges på tilstøtende arealer. Fyllingsskråninger skal jordkles. Mindre justeringer/tilpasninger av veiene kan godkjennes.

 • Hovedveiene, dvs. V1 – V4, skal anlegges i samsvar med bredder og kurvatur som for landbruksvei klasse 3. Maksimal stigning på veiene skal 12 %. Snuhammere skal tilpasses kjøring med stor traktor med tilhenger.

 • Vei 9, V9 er klassifisert som sommervei fra P1 og opp til krysset ved tomt 10.
  Veien skal ikke brøytes om vinteren, men kan kjøres med tråkkemaskin som en del av gjennomgående skiløype.

 • Vei 14, V14 er klassifisert som sommervei fra fylkesveien. Før det kan gis tillatelse til helårsveg, må vegen tilfredsstille krav til landbruksveg klasse 3 og avkjørsel til fylkesveg godkjennes av Statens vegvesen.

4.2 Annen veggrunn

 • I områder for annen veigrunn inngår skjærings- og fyllingsskråninger, grøfter, murer, snøopplag og lignende.

4.3 Parkeringsplasser

 • Er parkeringsplasser for enkelte tomter innenfor planområdet. Disponeres av grunneier.
  Når eksisterende tomter får vei til / parkering på egen tomt, utgår rett til parkering på fellesplasser.

Pkt. 5; LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL

5.1 Friluftsformål

 • Kan tilrettelegges med stier og fellestiltak som fremmer allmenn bruk av området. Akebakke og skiløype er vist på plankartet.

 • Eventuelle fellesanlegg for vann/avløp/kabler kan tillates, dersom det er vanskelig eller vesentlig dyrere å legge dette i veien. Dersom en slik løsning velges skal det utføres med minst mulig terrenginngrep, og terrenget skal i størst mulig grad tilbakeføres til sin opprinnelige form.

 • Det er ikke tillatt å drive virksomhet, herunder landbruksvirksomhet, som etter kommunens skjønn er til hinder for områdets bruk som friluftsområde. Innenfor området skal det ikke oppføres bygg eller utføres tiltak som er i strid med bruken av området som friluftsområde. Vegetasjon kan hogges og pleies av grunneier.

Pkt. 6; FELLESBESTEMMELSER;

 • Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelsene kan, når særlige grunner taler for det, tillates av kommunen innenfor rammen av bestemmelsene i plan- og bygningsloven og bygningsforskriftene etter dispensasjonssøknad.

 • Ved siden av reguleringsbestemmelsene gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

 • Det tillates ikke oppført gjerder mellom de enkelte hytter / tomter eller ut mot fellesareal. Unntatt er nødvendig sikringsgjerde.

 • Alle nye kabler/ledninger til tomtene skal legges i bakken.

Forbehold om feil Ta kontakt for orginale dokumenter og reguleringsplan

 
Bortelid har ett av sørlandets beste skisenter med 14 nedfarter, 5 heiser og skiband for de aller minste alpinistene
 
 
DSC_5210-Edit.jpg